Сторінка:  1  2  ()

Автоматизація є сьогодні одним з основних напрямів науково-технічного прогресу.  Застосування комплексної механізації і автоматизації технологічних процесів у сільському господарстві значно підвищує продуктивність праці та культуру виробництва, зменшує собівартість і поліпшує якість продукції, забезпечує надійну та безаварійну роботу виробничих установок. Успішне засвоєння теоретичного матеріалу на знаннях матеріалу дисципліни загально технічного циклу вимагає знань з математики, фізики, механіки, теоретичних основ електротехніки, основ електроніки і автоматики.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни “Автоматика і мікропроцесорна техніка” є оволодіння знаннями з монтажу, обслуговування та ремонту електротехнічних установок в агропромисловому комплексі, основних положень стандартів ДСТУ, DIN, ISO, освоєння техніки читання електричних схем, вивчення правил розрахунку і вибору первинних перетворювачів інформації, виконавчих механізмів, регуляторів параметрів.

Завдання практики: закріплення і поглиблення теоретичних знань і практичних навичок, застосування їх під час вирішення виробничих ситуацій, моделювання прогресивної діяльності майбутнього спеціаліста; набуття уміння практично оцінювати виробництво і знаходити рішення щодо його удосконалення.

Програмою дисципліни “Вступ до фаху” передбачено вивчення матеріалу з метою ознайомлення студентів, майбутніх молодших спеціалістів - техніків-електриків сільськогосподарського виробництва - з основними вимогами, що ставляться перед випускниками вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Дисципліна “Вступ до фаху” є важливою складовою у формуванні фахових здібностей молодшого спеціаліста в сучасних умовах технічного розвитку та економічного становлення як сільськогосподарського виробництва, так і всієї держави в цілому. Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна тісно пов’язана з усіма дисциплінами обраної спеціальності, так як, вивчаючи їх, студенти набувають теоретичних знань і практичних навичок для виконання функцій молодшого спеціаліста техніка-електрика в майбутній роботі. Метою вивчення навчальної дисципліни “Вступ до фаху” є надання студентам теоретичних знань із питань законодавства України в галузі освіти, ознайомлення з галузями фахового використання техніків-електриків в агропромисловому виробництві та основами навчання ефективним навичкам самостійної розумової праці.

Метою навчальної електромонтажної практики є закріплення теоретичних знань з монтажу електротехнічного обладнання та набуття практичних навичок виконання електромонтажних робіт.

Програма з навчальної дисципліни "Електрообладнання сільськогосподарської техніки" передбачає вивчення електричного та електронного обладнання тракторів і автомобілів, засобів автоматизації мобільних сільськогосподарських агрегатів.

Метою навчальної дисципліни “Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарської техніки” є вивчення електрообладнання сільськогосподарських виробничих установок, які забезпечують механізацію і автоматизацію виробничих процесів, а також призначення, будову і принцип роботи автоматичних систем контролю і управління сучасних мобільних сільськогосподарських машин.

Електротехнологія вивчає фізичні основи та закономірності перетворення електричної енергії в теплову, методи безпосереднього використання електричної енергії в технологічних процесах, методи розрахунку та вибору електротехнологічних установок і пристроїв, будова, принцип дії і застосування сучасного електротехнологічного обладнання сільськогосподарського призначення, принципи керування й автоматизації, правила експлуатації і безпечного обслуговування.

Сторінка:  1  2  ()