• Всесвітня історія
  • Людина і світ
  • Основи правознавства
  • Основи філософських знань
  • Історія України
  • Географія
  • Соціологія
  • Основи психології
  • Етика ділового спілкування
  • Основи економічної теорії

Дисципліна "Всесвітня історія" відкриває студентам можливість ознайомитися з міжнародними відносинами кінця ХХ поч ХХІ століття. Дає характеристику політичному, соціально-економічному та культурному становищу провідних держав світу. Знайомить з військовими конфліктами та шляхами їх подолання.

Курс географії  спрямований на формування   у здобувачів освіти знань про особливості населення й просторової організації господарської діяльності у  регіонах світу та окремих країнахумінь  орієнтуватися у світових і регіональних соціально-економічних, суспільно-політичних, екологічних процесах.

Загальною метою географії є формування в  здобувачів освіти географічної картини світу на прикладі вивчення систем розселення та просторової організації економічної  діяльності в окремих регіонах і країнах з урахуванням сучасних геополітичних, соціальних, економічних та екологічних аспектів. Мета реалізується через вирішення таких головних завдань: формування у здобувачів освіти цілісної географічної картини світу, розкриття ролі географії у розв'язуванні економічних, екологічних і соціальних проблем суспільства, створення освітнього середовища для розуміння особливостей участі  регіонів і окремих країн у міжнародному поділі праці,  розвиток у школярів геопросторового мислення   та вміння логічно висловлювати свої думки щодо сучасних процесів у світі, обґрунтування доцільності наукового підходу до природокористування, мотивування екологічно грамотної, здоров’язбережувальної поведінки, формування картографічної грамотності й культури,   вироблення умінь користуватися дже­релами географічної інформації, аналізувати її; застосовувати здобуті географічні знання в практичній діяльності,  розвиток здатності до співробітництва під час виконання практичних робіт та проведення досліджень,  заохочення засобами географії до самореалізації своїх здібностей, інтересів та життєвих планів.

 

          Метою дисципліни «Економічна теорія» є формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у різних суспільно-економічних формаціях.

«Економічна теорія» є дисципліною, що формує систему знань про економічний вибір суб’єктів економіки за умов обмежених виробничих ресурсів і безмежних потреб у різних соціально-економічних системах. Переваги вивчення дисципліни полягають у набутті ринково-економічного мислення студентів, з’ясуванні ролі економічної теорії у формуванні економічної політики та економічному регулюванні, засвоєнні методології економічних досліджень для розуміння тих ринкових перетворень, що відбуваються у національній економіці та вироблення вміння здійснювати економічний аналіз та практичні висновки.

Етика ділового спілкування – це нова навчальна дисципліна, становленню і розвитку якої сприяли різні галузі науки (етика, психологія, філософія, соціологія) та практики (управління, менеджмент, маркетинг тощо). Проте найсуттєвіший вплив на неї, звичайно, справили етика і психологія – науки, що займаються людинознавством і вивчають одну і ту ж природу людської поведінки і чинники, що впливають на життєдіяльність людей та їхню взаємодію.

  Вивчення історії України спрямоване на реалізацію мети повної загальної середньої освіти, яка полягає в розвитку та соціалізації особистості здобувачів освіти, у формуванні в них національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

   Мета історичної освіти  – сприяти формуванню у здобувачів національно-культурної ідентичності, патріотичного світогляду, активної соціальної та громадянської позиції, почуття власної гідності у результаті осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу.

   Ця мета має конкретизуватися в комплексі завдань, серед яких пріоритетними є поглиблення інтересу до історії як сфери знань і навчального предмета, розвиток мисленнєвих здібностей та умінь, необхідних для розуміння сучасних викликів; набуття системних знаннь про факти, події, явища, тенденції в Україні та світі ХХ–ХХІ ст. з позицій: цінності життя людини, досвіду українського державотворення, утвердження єдності й соборності Українського народу, значення європейських культурних і правових традицій для суспільних процесів в Україні, зміцнення національних інтересів і суверенітету, цілісності та непорушності кордонів Української держави в контексті світового історичного процесу; розвиток історичного, критичного та творчого мислення, здатності розуміти загальний хід історичного процесу, проблеми, що стоять перед країною та світом тощо.

Мета курсу полягає у формуванні стійкої системи знань про основні тенденції та напрямки розвитку українських земель, набуття практичних навичок та вмінь системного розгляду минулого нашої держави. За результатами навчання студенти зможуть: розуміти основні тенденції перебігу історичного процесу на українських землях; ознайомитися з основними проблемами історії України; оволодіти практичними навичками роботи з джерелами та літературою; засвоїти основні події та факти минулого України у зв’язку з європейським історичним процесом; аналізувати процеси становлення та розвитку української держави, формування українського народу та його взаємини з сусідами; орієнтуватися в теоретично-практичних засадах сучасного бачення історії України.

Мета дисципліни “Культурологія” - ознайомити студентів з фундаментальними досягненнями світової і вітчизняної культури, розкрити єдність і різноманітність культур світу, показати значущість культури в життєдіяльності людини й соціальних груп, її роль у творчості та вдосконаленні особистості, гуманізації суспільних відносин. Курс дає можливість студентам долучитися до скарбниці мудрості й досвіду, надбаних людством протягом тисячоліть.

Курс “Культурологія” спрямований на збагачення і розширення гуманітарної підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх фахівців. Сприйняття і розуміння культури як суспільного явища допоможуть кваліфіковано аналізувати, систематизувати, класифікувати та створювати оптимальні моделі процесів духовного, соціально-політичного та культурно- мистецького життя.

           Дисципліна розкриває загальні економічні закони розвитку суспільства та дає відповіді на всі питання сучасного господарського життя.

           Основна мета дисципліни - навчити аналізувати та розуміти основи економічних процесів ринкової економіки.

        Метою курсу є вивчення загальних закономірностей виникнення, розвитку і функціонування держави і права, розгляд основних понять законодавства. Курс охоплює такі важливі поняття, як законність, правопорядок, правопорушення, юридична відповідальність, правова дисципліна і правова культура.

Основи філософських знань- дисципліна, яка   розширює   світогляд  або сукупність поглядів здобувача освіти  на світ у цілому та ставлення студента до цього світу, в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття.

Вивчення дисципліни певною мірою пов’язане зі знаннями інших гуманітарних дисциплін, особливо з політологією, соціологією, історією України, економічною теорією або політекономією тощо.

Основи філософських знань  є методологічною основою вивчення не тільки гуманітарних та суспільно-політичних, а й природничих та технічних дисциплін.

Соціологія займає одне з ведучих місць у системі соціально-гуманітарної освіти, її вивчення допомагає усвідомити відносини в суспільстві та характер суспільних змін, зрозуміти взаємодію між соціологічною наукою та соціальною практикою.

Дисципліна "Соціологія" дає можливість студентам ознайомитися із суспільством як системним утворенням, розібратися в сутності його структурних елементів, простежити взаємозв'язок між ними. Значна увага приділяється ролі людського потенціалу в суспільстві, проблемам взаємовідносин людини та соціуму, гармонізації цього процесу. Вивчення дисципліни "Соціологія" спонукає студентів звернутися до проблем власного суспільства, розібратися в причинах негативних явищ суспільства, виробити власне ставлення до них і шукати шляхів удосконалення соціальних відносин як на макрорівні, так і на особистому рівні.