• Математика
  • Вища математика
  • Фізика
  • Астрономія
  • Інформатика
  • Комп'ютери та комп'ютерні технології
  • Техніка користування ЕОМ
  • Комп'ютеризація с.-г.
  • Інформатика і комп'ютерна техніка

Шановні студенти  групи  Ф-21  та  Ф-12  

КАРАНТИН !!!     

Завдання на період  з  25   по   29 жовтня ! 

        Студенти виконують практичні роботи    № 4  і  № 5.

 Створені файли надсилайте на електронну адресу  викладача  xapk_informatika_2020@ukr.net    для перевірки.

      Бажаю успіхів!

Мета вивчення навчальної дисципліни "Вища математика" - оволодіння студентами основними поняттями та методами вищої математики, що використовуються у процесі вирішення теоретичних та практичних задач технічного напрямку.

     Мета вивчення вищої математики у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації полягає в тому, щоб поглибити знання з елементарної математики і ознайомити студентів з деякими новими розділами математики (аналітичною геометрією, теорією диференціальних рівнянь, функціями багатьох змінних та ін.), які збагачують загальну культуру, розвивають логічне мислення і широко використовуються в математичному моделюванні задач, з якими зустрічається сучасний спеціаліст в своїй діяльності.

Загальне

Основне завдання дисципліни «Вища математика» полягає в тому, щоб озброїти студентів основами математичних знань, вмінь та навичок в об’ємі, необхідному для їх повсякденної практичної діяльності, для засвоєння загальнотехнічних і спеціальних предметів, а також для подальшого підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти.


     Дисципліна дозволяє вивчати загальні аспекти будови та принципу функціонування сучасних персональних комп’ютерів, системних і прикладних програм, які сприяють найбільш ефективному вирішенню завдань, що виникають на виробництві.

     Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів освіти системи знань і вмінь у галузі організації та функціонування комп’ютерних систем у сільськогосподарському виробництві.

Мета курсу - навчити майбутніх техніків-механіків с/г виробництва сучасним методам обробки інформації за допомогою комп'ютерної техніки, використовуючи сучасне програмне забезпечення.

Шановні студенти груп     М-14,  М-15,  МП-25,  А-21 

КАРАНТИН !!!     

Завдання на період  з 25 по 29 жовтня ! 

Студенти груп  М-14 та М-15:  виконують  ПРАКТИЧНІ РОБОТИ №  10 та № 11.

Студенти груп  А-21 та МП-25: опрацьовують ЛЕКЦІЮ 5.

 Фото конспекту,  фото оформленої практичної роботи в папці  та створені файли надсилайте на  електронну адресу  викладача   xapk_informatika_2020@ukr.net    для перевірки.

      Бажаю успіхів!

   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

     Дисципліна дозволяє вивчати загальні аспекти будови та принципу функціонування сучасних персональних комп’ютерів, системних і прикладних програм, які сприяють найбільш ефективному вирішенню завдань, що виникають на виробництві.

     Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів освіти системи знань і вмінь у галузі організації та функціонування комп’ютерних систем у сільськогосподарському виробництві.

       Програма з математики для студентів І курсу складена на підставі навчальної програми з математики (алгебра і початки аналізу та геометрія) для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Київ – 2018 рік. Математика складається з двох предметів: алгебри і початків аналізу та геометрії. Предмет «Алгебра і початки аналізу» об’єднує матеріал кількох галузей математичної науки. Як і в курсі алгебри, значна увага буде приділятися перетворенням виразів, розв’язуванню рівнянь, нерівностей та їх систем і розгляду властивостей функцій. Поряд з розв’язуванням знайомих задач, будуть розглянуті нові види функцій: тригонометричні, показникові, логарифмічні та відповідні рівняння та нерівності.

Математика – це фундаментальна наука, методи якої, активно застосовуються в багатьох природничих дисциплінах, таких як фізика, хімія і навіть біологія. Значення математики в житті людини важко переоцінити, тому що саме математика закладає навички ефективного і швидкого навчання чому завгодно.Заняття метематикою тренують пам'ять, загартовують характер, математика допомогає досягати успіху в гуманітарних науках, розвиває навички вирішення побутових завдань. Математика - основа успішної кар'єри.

     Дисципліна дозволяє вивчати загальні аспекти будови та принципу функціонування сучасних персональних комп’ютерів, системних і прикладних програм, які сприяють найбільш ефективному вирішенню завдань, що виникають на виробництві.

     Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів освіти системи знань і вмінь у галузі організації та функціонування комп’ютерних систем у сільськогосподарському виробництві.

"Фізика і астрономія" - фундаментальна наука, що вивчає загальні закономірності перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях пізнання природи і дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини світу. Крім наукового  вона має важливе соціокультурне значення і є сьогодні невід’ємною складовою культури людської цивілізації, рушійною силою науково-технічного та соціально-економічного прогресу. Сучасна фізика виступає  теоретичною основою сучасної техніки і технологій, а астрономія розкриває сутність пізнання матерії та Всесвіту.

Метою вивчення дисципліни «Фізика і астрономія»  є формування у здобувачів освіти наукового погляду на фізичні процеси, явища і закони для пізнання загальних закономірностей природи та з’ясування фізичних принципів роботи техніки та механізованих технологій виробництва;надання знань про основні методи розв’язування фізичних завдань теоретичного та практичного змістів з використанням інженерних методів.

УВАГА !!

  Шановні студенти першого курсу   (групи М-11,  М-12,  М-13,   А-11,  Ф-11, ОЕ-11) !

КАРАНТИН !!!

Завдання на період з  25  по  29  жовтня !

Студенти груп  М-11,  М-13,   Ф-11  та А-11     виконують  ПРАКТИЧНІ РОБОТИ   № 5  і  № 6.
Студенти груп М-12  та ОЕ-11 виконують  ПРАКТИЧНІ РОБОТИ  № 7  і  №  8

       Фото конспекту, фото оформленої практичної роботи в папці та створені файли надсилайте на електронну  адресу викладача xapk_informatika_2020@ukr.net для перевірки.

    Бажаю успіхів!

Метою курсу є формування у студентів теоретичної бази знань з  інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності.

    Дисципліна передбачає вивчення теоретичних основ інформатики та характеристик комп’ютерної техніки, її архітектури, технологічного забезпечення комп’ютерних систем, алгоритмізації та програмування, систем оброблення інформації, використання мережних технологій під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування задач фахового спрямування. 

     Дисципліна передбачає вивчення теоретичних основ інформатики та характеристик комп’ютерної техніки, її архітектури, технологічного забезпечення комп’ютерних систем, алгоритмізації та програмування, систем оброблення інформації, використання мережних технологій під час дослідження соціально-економічних систем та розв’язування задач фахового спрямування.

     Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів освіти системи знань і вмінь у галузі організації та функціонування комп’ютерних систем у сільськогосподарському виробництві.

Дисципліна "Інформатика та комп’ютерна техніка" здійснює формування у студентів інформаційної культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування теоретичної бази знань з основ інформатики та програмного забезпечення персонального комп’ютера, а також інформаційні технології, методи і засоби автоматизації інформаційних процесів.

Виконані практичні роботи відіслати  мені на адресу: sveta12-80@ukr.net