• Біологія
 • Основи екології
 • Технологія в галузях рослинництва
 • Технологія виробництва продукції тваринництва
 • Ботаніка і фізіологія рослин
 • Землеробство з грунтознавством
 • Агрохімія
 • Основи агрономії
 • Технологія в галузях тваринництва
 • Технологія виробництва продукції тваринництва
 • Основи ветеринарії і зоогігієни
 • Основи тваринництва
 • Основи тваринництва і бджільництва
 • Хімія
Сторінка:  1  2  ()

Метою дисципліни "Захист рослин та насінництво з основами селекції" є вивчення структури служби захисту рослин та організації і планування інтегрованого захисту рослин, визначення його ефективності, вивчення основ генетики, методів селекції та загальних питань насінництва. Ознайомлення з нормативно-правовими актами обстеження та спостереженнями за фенологією, поширенням і динамікою хвороб та чисельністю шкідників, основними методами селекції, організацією селекційного процесу і загальних питань насінництва.

Метою  навчальної практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих під час проходження курсу «Ботаніка з основами фізіології рослин», з морфології, флористики, систематики, екології, отримання практичних навиків шляхом власних спостережень і досліджень за особливостями життя рослин, знайомство з методами екологічних досліджень.

Метою навчальної практики є закріплення і поглиблення знань, які одержані здобувачами освіти в процесі теоретичного навчання та набуття практичних умінь і навичок під час проведення польових і лабораторних досліджень, ознайомлення з методикою забур’яненості посівів і засміченості грунтів та впровадженням сучасних систем землеробства з використання сівозмін.

Метою навчальної практики є закріплення, розширення і поглиблення теоретичних знань з дисципліни «Агрохімія», ознайомлення з наявними видами ерозії у господарстві, розробка протиерозійних заходів, набуття практичних умінь і навичок при використанні органічних і мінеральних добрив, контроль якості основних заходів обробітку еродованих ґрунтів.

Дисципліна "Основи екології" вивчає закономірності взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем для забезпечення конструктивного природокористування, спонукає розширенню світогляду знань еколого-економічного напрямку, знайомить з проблемами і наслідками антропічного впливу на біосферу та ефективним комплексним впровадженням природоохоронних заходів.

Метою навчальної практики для здобувачів освіти є закріплення, розширення і поглиблення теоретичних знань з технології галузі тваринництва та рослинництва, набуття практичних умінь і навичок під час виконання комплексу робіт з технології виробництва продукції тваринництва, рослинництва та ознайомлення з особливостями сучасних технологій галузей тваринництва і рослинництва.

Програмою передбачено вивчення біологічних особливостей і технології вирощування основних овочевих і плодово-ягідних культур,розсади у відкритому і закритому грунті. Метою дисципліни є вивчення стану і перспектив розвитку овочівництва і плодівництва,основних районованих сортів культур згідно з реєстром сортів України, ботанічного складу і класифікації овочевих та плодових культур.

Програмою передбачено  вивчення основ генетики,методів селекції та загальних питань насінництва. Метою є  вивчення дисципліни і  ознайомлення здобувачів освіти з основними методами селекції та організацією селекційного процесу і загальних питань насінництва.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Агрохімія” є забезпечення знаннями високоефективного використання органічних і мінеральних добрив для покращення родючості ґрунтів в умовах фермерських, орендних і колек­тивно-приватних підприємств.

Основними завданнями навчальної дисципліни “Агрохімія” є вивчення добрив і їх ефективне використання для відтворення родючості ґрунтів

Програмою дисципліни передбачено вивчення високоефективного використання мінеральних та органічних добрив для покращення родючості ґрунтів в умовах аграрного виробництва та одержання високих та стійких врожаїв сільськогосподарських культур.

Метою дисципліни є забезпечення здобувачів освіти теоретичними знаннями та практичними навичками при вивченні добрив та їх ефективного використання для відтворення родючості ґрунтів.

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів освіти системи знань про морфологічну та анатомічну будову рослинного організму, принципи сучасної систематики, їх життєві функції та дію факторів навколишнього середовища, основні напрямки еволюції і закономірності філогенії рослин і грибів, значення вищих рослин у природі та житті людини.

Метою навчальної дисципліни є вивчення будови, різноманітності, поширення рослин, їх життєвих функцій у зв’язку з факторами навколишнього середовища.

Основними завданнями вивчення дисципліни є формування у здобувачів освіти системи знань про морфологічну та анатомічну будову рослинного організму, принципи сучасної систематики водоростей, грибів, голонасінних та квіткових рослин, ознайомлення з основними напрямками еволюції і закономірностями філогенії рослин і грибів, значенням вищих рослин у природі та житті людини, фізіологічні механізми керування формуванням врожаю, кореневе і повітряне живлення, азотфіксацію.

Мета навчання біології та екології полягає у формуванні у здобувачів освіти природничо-наукової компетентності шляхом засвоєння знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв'язок із довкіллям; розуіння біологічної картини світу; свідомого ставлення до природи; застосування знань з біології та екології у повсякденному житті;

Мета навчання біології та екології полягає у формуванні у здобувачів освіти природничо-наукової компетентності шляхом засвоєння знань про закономірності функціонування живих систем, їх розвиток і взаємодію, взаємозв'язок із довкіллям; розуіння біологічної картини світу; свідомого ставлення до природи; застосування знань з біології та екології у повсякденному житті;

Дисципліна "Біологія і екологія" вивчає життя на всіх рівнях організації живого, біорізноманіття, будову властивості та функції, розвиток особин і родів, спадковість, мінливість, систематику, поширення на земній кулі, зв'язки між живими істотами і живих істот з неживою природою. 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців умінь і компетенцій для забезпечення знань у сільськогосподарских галузях виробництва з урахванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду.

Основними завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення майбутнього фахівця з завданнями, які доведеться вирішувати на виробництві.

Метою дисципліни " Захист рослин" є вивчення структури служби захисту рослин та організації і планування інтегрованого захисту рослин та визначення його ефективності.Ознайомлення з нормативно правовими актами обстеження та спостереженнями за фенологією, поширенням і динамікою хвороб та чисельністю шкідників.

Застосування засобів захисту рослин для контролю шкідливих організмів є невід’ємною складовою частиною сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур. Правильне використання засобів захисту рослин – справа не тільки важлива, а й дуже складна, але забезпечує високу технічну і економічну ефективність.

Метою вивчення дисципліни "Землеробство з грунтознавством" є ознайомлення з грунтоутворювальними факторами та будовою,властивостями і класифікацією грунтів,відтворення їх родючості.Методикою забур*яненості посівів та засміченості грунтів.Вивчити принципи розробки структур посівних площ і раціональних сівозмін,та впровадженням сучасних систем землеробства.

Метою вивчення дисципліни "Кормовиробництво" є забезпечення майбутніх фахівців агропромислового профілю основами теоретичних і практичних знань у галузі лучного та польового кормовиробництва, технології заготівлі кормів.

Предметом навчальної дисципліни є вивчення лучних і польових кормових культур, їх класифікація, інтенсивні технології вирощування і заготівлі кормів, вивчення кормових конвеєрів, способів поліпшення природних кормових угідь.

По закінченню навчальної практики студентів повинен вміти:

 • проводити підготовку агрегатів до роботи, підбирати трактори і сільськогосподарські машини;
 • розробляти схеми сівозмін, технології вирощування сільськогосподарських культур;
 • складати технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур;
 • виконувати агротехнічні заходи по догляду за сільськогосподарськими культурами та збиранням урожаю.

Мета дисципліни- набуття здобувачами освіти знань із сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Основним завданням вивчення дисципліни "Основи агрономії" є отримання необхідних теоретичних знань і практичних навичок боротьби зі шкідниками і хворобами сільськогосподарських культур і бур'янами, з питань раціонального використання добрив, вивчення морфологічних ознак та біологічних особливостей рослин, прогресивних технологій вирощування сільськогосподарських культур.

Програмою передбачено вивчення загальної характеристики культур та технології вирощування.Метою є вивчення дисципліни здобувачами освіти біологічних й морфологічних особливостей та закономірностей формування врожаю, вирішення екологічних проблем у рослинництві,агротехнічних вимог до сучасних інтенсивних технологій.

Програмою дисципліни передбачено набуття студентами необхідних теоретичних і практичних навичок з організації та проведення гігієнічних і ветеринарно-профілактичних, лікувальних заходів в господарствах для збільшення тваринницької продукції.

Метою дисципліни є формування системи знань з теорії та практики, які вивчають зоогігієну, нормальні й хворобливі процеси в організмі тварин, причини і закономірності виникнення хвороб, розробляють запобіжні заходи та способи боротьби з ними.

Програмою дисципліни передбачено набуття студентами необхідних теоретичних і практичних навичок з організації та проведення гігієнічних і ветеринарно-профілактичних, лікувальних заходів в господарствах для збільшення тваринницької продукції.

 Метою дисципліни є формування системи знань з теорії та практики, які вивчають зоогігієну, нормальні й хворобливі процеси в організмі тварин, причини і закономірності виникнення хвороб, розробляють запобіжні заходи та способи боротьби з ними.

 

Програмою дисципліни "Основи екології" передбачено вивчення головних положень сучасної екології та основних питань охорони і раціонального природокористування й ресурсозабезпечення відповідно до умов сільськогосподарського виробництва.

Мета дисципліни - вивчення закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем для забезпечення конструктивного природокористування, надання комплексу еколого-економічних знань, формування умінь і навичок з екологічної орієнтації, ефектовного впровадження природоохоронних заходів.

Дисципліна "Основи екології" вивчає закономірності взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем для забезпечення конструктивного природокористування, спонукає розширенню світогляду знань еколого-економічного напрямку, знайомить з проблемами і наслідками антропічного впливу на біосферу та ефективним комплексним впровадженням природоохоронних заходів.

Мета диципліни - вивчення закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем для забезпечення конструтивного природокористування, надання комплексу еколого-економічних знань, формування умінь і навичок з екологічної орієнтації, ефективного впровадження природоохоронних заходів.

Програмою дисципліни "Основи екології" передбачено вивчення головних положень сучасної екології та основних питань охорони і раціонального природокористування й ресурсозабезпечення відповідно до умов сільськогосподарського виробництва.

Мета дисципліни - вивчення закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем для забезпечення конструктивного природокористування, надання комплексу еколого-економічних знань, формування умінь і навичок з екологічної орієнтації, ефектовного впровадження природоохоронних заходів.

Програмою дисципліни "Основи екології" передбачено вивчення головних положень сучасної екології та основних питань охорони і раціонального природокористування й ресурсозабезпечення відповідно до умов сільськогосподарського виробництва.

Мета дисципліни - вивчення закономірностей взаємодії суспільства з навколишнім природним середовищем для забезпечення конструктивного природокористування, надання комплексу еколого-економічних знань, формування умінь і навичок з екологічної орієнтації, ефектовного впровадження природоохоронних заходів.

Програмою дисципліни для здобувачів освіти передбачено вивчення розділів анатомії, фізіології, розведення і відтворення та годівля сільськогосподарських тварин.

Метою дисципліни є формування системи знань здобувачів освіти та засвоєння програмного матеріалу на основі теоретичних знань та практичних навичок.

Програмою дисципліни для здобувачів освіти передбачено вивчення розділів анатомії, фізіології, розведення і відтворення та годівля сільськогосподарських тварин. Метою дисципліни є формування системи знань здобувачів освіти та засвоєння програмного матеріалу на основі теоретичних знань та практичних навичок.

Програмою дисципліни розрахована на два семестри. У першому семестрі програмою передбачено вивчення розділів анатомії, фізіології, розведення, годівлі та утримання сільськогосподорських тварин.

У дрогому семестрі програмою передбачено вивчення основ бджільництва.

Метою дисципліни є формування знань у здобувачів освіти на основі теоретичного матеріалу та практичних навичок.

Програмою дисципліни для здобувачів освіти передбачено вивчення таких розділів: анатомія, фізіологія, відтворення, годівля сільськогосподарських  тварин та галузь бджільництва.

Метою дисципліни є формування системи знань та засвоєння програмного матеріалу на основі теоретичних знань та практичних навичок.

 

Програмою дисципліна розрахована на два семестри. 

У першому семестрі програмою передбачено вивчення основ анатомії, фізіології, розведення та відтворення сільськогосподарських тварин.

У другому семестрі програмою передбачено вивчення  годівлі, утримання сільськогосподарських тварин та основ бджільництва.

Метою дисципліни є формування знань у здобувачів освіти на основі теоретичного матеріалу та практичних навичок.

Метою вивчення навчальної дисципліни "Плодоовочівництво" є овочеві, плодові і ягідні культури і технології їх вирощування.

Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння класифікацій овочевих і плодових культур; будова та способи обігріву споруд закритого грунту; технологія вирощування овочевих та плодовх культур; закладання і догляд за садами, ягідниками та виноградниками.

Програмою дисциплін передбачено вивчення технології, організації виробництва та первинної переробки молока, яловичини, свинини, продукції вівчарства, птахівництва, ставкового рибництва, хутрового звірівництва.

Метою дисципліни є усвідомлення здобувачами освіти інноваційних технологій виробництва продукції галузей тваринництва.

Програмою вивчення дисципліни здобувачами освіти передбачено ознайомитись із загальною характеристикою культур та закономірностями формування врожаю.Метою вивчення є інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських культур, програмування врожаїв сільськогосподарських культур.Вимоги державного стандарту до якості сільськогосподарської продукції та складання агротехнічної частини технологічної карти вирощування культур.

Програмою дисципліни передбачено вивчення технології, організації виробництва та первинної переробки молока, яловичини, свинини, продукції вівчарства, птахівництва, ставового рибництва, хутрового звірівництва.  

Метою дисципліни – усвідомлення студентами інноваційних технологій виробництва продукції галузей тваринництва.

Предметом вивчння дисципліни є загальні поняття про рослинництво, тваринництво та переробку і зберігання сільськогоспдарської продукції.

Мета вивчення дисципліни: формування знань і умінь, необхідних для виконання виробничих і управлінських функцій в сучасних умовах розвитку галузей рослинництва, тваринництва та переробної промисловості.

Сторінка:  1  2  ()