• Податкова система
 • Трудове право
 • Господарське і комерційне право
 • Організація і планування аграрних формувань
 • Ціноутворення
 • Електронна комерція
 • Організація виробництва
 • Фінанси підприємства
 • Організація і планування аграрного виробництва
 • Розміщення продуктивних сил
 • Основи менеджменту
 • Планування та організація діяльності підприємства
 • Організація і планування сільськогосподарського виробництва
 • Економіка підприємства
 • Інформаційні системи і технології на виробництві
 • Економічний аналіз
 • Фінансовий облік
 • Бухгалтерський облік
 • Економіка і організація аграрного виробництва
 • Підприємницька діяльність
 • Статистика
 • Маркетинг

 

Сторінка:  1  2  ()

Метою дисципліни є вивчення теорії та практики організації обліку у фермерському господарстві, враховуючи різнобічне значення облікової інформації.

Метою дисципліни "Бухгалтерський облік" є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського  фінансового обліку на підприємствах.
Предметом дисципліни є загальна теорія бухгалтерського обліку, нормативна база і методика фінансового обліку господарських операцій.

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.
Предмет вивчення -
загальна теорія бухгалтерського обліку.

Метою дисципліни є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського фінансового обліку на підприємствах. Предметом дисципліни є загальна теорія бухгалтерського обліку, нормативна база і методика фінансового обліку господарських операцій

Мета дисципліни "Вступ до спеціальності" – надати системні знання про економічну освіту, призначення і організаційні форми діяльності молодших спеціалістів  у господарських, підприємницьких та інших структурах народного господарства; розкрити сутність економічної діяльності, форми і методи організації економічної діяльності в Україні; з'ясувати важливість і роль планування; усвідомити, що планування – це процес творчого осмислення майбутнього власного підприємства, бізнесу.

Метою технологічної практики є закріплення і поглиблення знань і навичок, одержаних у процесі навчання, набуття вмінь адміністративного та функціонального управління, мистецтва управління людьми, вирішення управлінських ситуацій

                          Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із теоретичними основами даної галузі права, її понятійним апаратом, навчання аналізу та правильному застосуванню господарського законодавства.

Метою вивчення диципліни є докорінна зміна економічних відносин в Україні, їх оновлення та пристосування до нових умов господарювання.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Економіка і нормування праці” є:

 • вивчення теорії і набуття практики, регламентування затрат живої праці за різноманітних умов трудової діяльності людини;
 • опанування основами економіки і нормування праці і створення тим са­мим відповідної теоретичної бази для подальшого вивчення економічних дис.­циплін.

Основною метою вивчення дисципліни "Економіка підприємства" є формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва. Програма з дисципліни передбачає вивчення теоретичних основ і практичних форм функціонування аграрного підприємства, охоплює питання економічної діяльності відповідно до їх  розміру, економічного напрямку.

Метою економіки підприємства як навчальної дисципліни  є вивчення виробничих відносин, які виникають у господарській діяльності підприємства і які будуються відповідно до вимог економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва.

Метою економіки підприємства як навчальної дисципліни  є вивчення виробничих відносин, які виникають у господарській діяльності підприємства і які будуються відповідно до вимог економічних законів і закономірностей функціонування та розвитку суспільного виробництва.

Метою вивчення дисципліни є розширення знань студентів щодо дії ринкового механізму в аграрній сфері економіки. Основне завдання  дисципліни -  вивчення організаційно-економічних основ раціональної побудови, планування, обліку та ведення аграрного виробництва.

 Мета вивчення дисципліни - розкрити організаційні основи планування й діяльності аграрних підприємств, організаційно-економічних основ ринкових форм господарювання у сферах сільськогосподарського виробництва та аграрного ринку. 

Метою навчальної дисципліни “Економічна теорія” є  формування в сту­ден­тів глибоких економічних знань, логіки сучасного економічного мислення і економічної культури, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою професійною діяльністю.

Метою навчальної дисципліни “Економічна теорія” є  формування в сту­ден­тів глибоких економічних знань, логіки сучасного економічного мислення і економічної культури, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їх майбутньою професійною діяльністю.

     Метою навчальної дисципліни «Економічна теорія» є формування в студентів глибоких економічних знань, логіки сучасного економічного мислення і економічної культури, навчання студентів базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані рішення з приводу економічних проблем, пов’язаних з їхньою майбутньою професійною діяльністю.

Метою вивчення Економічного аналізу є формування у здобувачів освіти теоретичної бази для оволодіння навичками оцінки господарської діяльності підприємства та його фінансових результатів шляхом проведення факторного аналізу, пошуку невикористаних резервів збільшення виробництва продукції, зниження її собівартості та прийняття ними управлінських рішень для посилення ресурсного потенціалу підприємства.

Метою вивчення дисципліни є розкриття теоретичних основ економічного аналізу на основі практичних навиків використання його видів та методів для оцінки господарських процесів, об'єктивних закономірностей їх зміни в умовах ринку, виявлених факторів і ресурсів виробництва, пошуку найбільш ефективних управлінських рішень в умовах нестабільності параметрів ринку.

Метою вивчення дисципліни є розкриття теоретичних основ економічного аналізу на основі практичних навиків використання його видів та методів для оцінки господарських процесів, об'єктивних закономірностей їх зміни в умовах ринку, виявлених факторів і ресурсів виробництва, пошуку найбільш ефективних управлінських рішень в умовах нестабільності параметрів ринку.

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ - ЕКОНОМІЧНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИВЧАЮТЬ ВЗАЄМОПОВ'ЯЗАНІ І ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ І НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕВНИХ ЯВИЩ, ПРОЦЕСІВ ДІЙ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ, А ТАКОЖ КОМЕРЦІЙНУ ВЗАЄМОДІЮ СУБ'ЄКТІВ БІЗНЕСУ З ПРИВОДУ КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ(МАТЕРІАЛЬНИХ, ІНФОРМАЦІЙНИХ) З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕРЕЖ(Internet, мережа стільникового зв'язку, внутрішні локальні мережі, фірми)

Навчальна дисципліна розкриває можливості  роботи сайтів,електронних адрес,продаж товару через електронні мережі,створення рекламних продуктів,презентацій  продукції ,та реалізацію продукції,послуг через електронну мережу.

ПРЕДМЕТОМ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Є ВНУТРІШНЯ ТА ЗОВНІШНЯ ІНФОРМАЦІЯ В СКЛАДНИХ ЕКОНОМІКО -ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА ВИРОБНИЧИХ СИСТЕМАХ,ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ  ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Метою проходження навчальної практики є удосконалення і закріплення теоретичних знань з дисципліни "Інформаційні системи та технології на підприємстві",  та набуття професійної і практичної пфдготовки.

Метою вивчення дисципліни "Маркетинг" є - формування сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок,  щодо просування товарів на ринку, з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Метою вивчення дисципліни „Маркетинг“ є формування у студентів економічного мислення, підприємницького і комерційного підходу до вирішення поставлених завдань, підготовка до роботи у ринкових умовах.

Метою вивчення дисципліни „Маркетинг“ є формування у студентів економічного мислення, підприємницького і комерційного підходу до вирішення поставлених завдань, підготовка до роботи в умовах ринкової економіки.

О- 31 Метою навчальної дисципліни "Менеджмент" є формування комплексу теоретичних знань і практичних навичок у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями всіх форм власності в умовах ринкових відносин.

         Поглибити та систематизувати знання студентів шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем, показати на конкретних практичних прикладах роль фахівців з маркетингу і рекламного бізнесу в розвитку ринку товарів і послуг, підвищенні конкурентоспроможності підприємства.

 Навчальна практика передбачає дослідження теоретичних навиків ,та практичне застосування їх на прикладі даних господарств за останні 3 роки.Здобувачі освіти досліджують   підприємства,об'єднання та забезпечення взаємодії особистих і речових елементів виробництва, встановлення спадних зв'язків та узгоджених дій учасників виробничого процесу,створення організованих умов для реалізації економічних інтересів 
і соціальних потреб працівників на виробничому підприємстві,а також   засоби досягнення бажаного результату. 

Організація виробництва  - це на­ука, яка вивчає закономірності раціональної побудови і ведення виробництва в них, вивчає способи поєднання праці із засобами виробництва і дає їм оцінку, що в кінцевому результаті сприяє підвищенню ефективності виробництва. Чітко налагоджена ор­ганізація виробництва в аграрних формуваннях різних форм власності – це основа ефективності їх маркетингової діяльності.

Предметом науки є вивчення конкретних форм прояву еко­номічних законів і механізмів їх дії в специфічних умовах вироб­ництва з метою одержання найбільшої кількості продукції з оди­ниці земельної площі при найменших затратах праці і коштів на одиницю продукції. Досягнення цих цілей здійснюється шляхом розробки і використання найбільш раціональних, прогресивних форм і методів планування, організації і управління підприємс­твом в цілому, окремими галузями і виробничими процесами.

“Організація виробництва” – це економічна наука, яка на основі об’єктивних законів розвитку природи й суспільства вивчає закономірності раціональної побудови та економічно ефективного ведення виробництва на сільськогосподарських підприємствах та їх об’єднаннях з метою одержання максимального прибутку. 

Метою навчальної дисципліни є отримання знань з ефективної організації сільськогосподарського виробництва в умовах багатоукладної економіки, розвитку ринкових відносин. Нині особливого значення набувають знання організаційно-економічних, фінансових, правових і соціальних основ нових видів підприємств, форм господарювання,  внутрішньогосподарських економічних відносин на підприємствах.

Мета: Під організацією виробництва розуміється координація і оптимізація в часі і просторі всіх матеріальних і трудових елементів виробництва з метою досягнення у визначені строки найбільшого результату з найменшими затратами.

Сторінка:  1  2  ()