Метою вивчення дисципліни є: вивчення фундаментальних засад державотворення, соціально-політичних та етнічних процесів в Україні; розвиток історичного мислення, виховання патріотичних, морально-етичних переконань, пробудження відчуття власної причетності до державотворчих прагнень українського народу; формування вміння орієнтуватися у світі міжетнічних відносин з позицій гуманізму, виховання патріотизму, етнічної толерантності.

   Завдання, що стоять при вивченні курсу історії України, полягають у формуванні у здобувачів освіти певного обсягу історичних знань, розуміння суті історичних процесів, що відбувалися в минулому й відбуваються нині в Україні, виробленні навичок аналізу історичних явищ та виявленні їх причинно-наслідкових зв’язків, самостійного узагальнення історичної інформації, вмінь застосовувати набуті знання з історії у повсякденній діяльності, орієнтації у суспільно-політичному житті країни, прогнозуванні суспільних процесів; вихованні свідомого громадянина та патріота України.

Програма вивчення навчальної дисципліни "Діловодство" складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  молодшого спеціаліста.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

   1.1. Метою вивчення  дисципліни  «Діловодство»  є формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про діловодство як діяльність з питань документування та організації роботи з документами в процесі діяльності;  набуття  практичних навичок з використання державних стандартів, інших нормативних і методичних документів для документаційного забезпечення; складання та оформлення усіх видів документів, які входять до складу уніфікованої системи організаційно-розпорядчих документів; опанування правил підготовки організаційно-розпорядчих документів, розвиток практичних умінь та навичок реалізації діловодних процесів відповідно до нормативно-правових актів з діловодства та національних стандартів.

   1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни є:

–      вивчення основних понять курсу;

–      набуття практичних навичок відтворення реквізитів організаційно-розпорядчої документації;

–      формування вмінь грамотного складання основних документів, які використовуються в діяльності;

–      формування системи знань про сучасний діловий документ, який використовується в процесі управління;

–      вивчення підходів до створення різноманітних форм професійної документації;

–      аналіз і виявлення типових помилок-недоліків, які трапляються під час складання документів.

 

Зарубіжна література як загальноосвітній предмет гуманітарного циклу посіла важливе місце у процесі навчання і формування справжніх моральних цінностей. Метою вивчення курсу зарубіжної літератури у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, які здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової середньої освіти, є формування широкої читацької компетенції у студентів, яка базується на знаннях, уміннях пізнавального і творчого характеру, соціальних навичках, світоглядних переконаннях тощо.

Однією з головних умов становлення державності України є її входження у світ сучасних культурних надбань. Адже саме сфера культурних знань сприяє формуванню в особистості широкого світобачення, орієнтованого на загальнолюдські гуманістичні цінності.

Культура відіграє все більшу роль у формуванні та зміцненні громадянського суспільства, розвитку творчих здібностей людини, побудові правового суспільства. Вона впливає на всі сфери суспільної та індивідуальної життєдіяльності - працю, побут, дозвілля, спосіб життя суспільства й особистості. Цінності, зразки й норми поведінки людини, що виникають у результаті освоєння світу, виступають одночасно як елементи складного механізму регулювання соціального життя. Сходження суспільства до нових вершин суспільного розвитку вимагає насамперед звернення до культурного потенціалу, нагромадженого людством за час його існування.

Мета дисципліни “Культурологія” - ознайомити студентів з фундаментальними досягненнями світової і вітчизняної культури, розкрити єдність і різноманітність культур світу, показати значущість культури в життєдіяльності людини й соціальних груп, її роль у творчості та вдосконаленні особистості, гуманізації суспільних відносин. Курс дає можливість студентам долучитися до скарбниці мудрості й досвіду, надбаних людством протягом тисячоліть.

Курс “Культурологія” спрямований на збагачення і розширення гуманітарної підготовки студентів, формування творчої активності майбутніх фахівців. Сприйняття і розуміння культури як суспільного явища допоможуть кваліфіковано аналізувати, систематизувати, класифікувати та створювати оптимальні моделі процесів духовного, соціально-політичного та культурно- мистецького життя.

Культурологічна підготовка має спрямувати молодь на особистісну культуротворчу орієнтацію в сучасному світі, сприятиме осмисленню сукупності культурних досягнень людства, взаєморозумінню та продуктивній співпраці з народами, які мають як схожі, так і відмінні риси в культурі, веденню кваліфікованого діалогу з партнерами іншої культурної домінанти.

Культурологія — нова навчальна дисципліна в системі гуманітарної освіти студентів навчальних закладів І–ІІ рівня акредитації. Розробка стратегії діяльності в будь-якій сфері повинна базуватися на інтегративному, гуманітарно-орієнтованому знанні.

Культурологія як наука і навчальна дисципліна і є методологічною базою такого знання. Вона надає цілісне, принципово нове бачення взаємовідносин людини зі світом, сприяє формуванню у студентів уявлень про загальнолюдські цінності та національні пріоритети, моделюванню їх поведінки в умовах сучасної глобалізації інформаційного простору. Культурологічна освіта майбутнього фахівця покликана забезпечити досягнення ним насамперед культурного мислення, що утворюється співвіднесенням людини із соціальним і природним середовищем у межах певної національної або історичної системи культурних координат.

Критерієм освіченості та інтелігентності спеціаліста виступає ступінь його залучення до духовних цінностей і гуманістичних ідей.Вивчення культури як суспільного явища дасть можливість систематизувати та упорядкувати все багатоманіття форм людської діяльності, зрозуміти ті складні зміни, що відбуваються в духовному житті сучасного суспільства.

Курс «Українська література» як навчальна дисципліна є важливою ланкою в освіті, адже забезпечує необхідними знаннями щодо напряму розвитку української літератури впродовж століть, подає відомості про ключові постаті літературного процесу і знайомить із творами давнього та нового українського письменства.

Мета дисципліни – представити характер і напрям розвитку української

літератури кінця ХІХ – початку ХХІ століття; її жанрово-тематичне, образно-художнє та ідейне розмаїття; стильові напрямки; ключові постаті, центральні літературні пам’ятки.

Завдання – засвоєння особливостей літературного процесу кінця XІХ – поч. ХХІ ст., новаторських показників розвитку письменства, творчого внеску літераторів.

 

Українська література збагачує знаннями з історії та теорії красного письменства , втілює духовний світ людини , душу українського народу, образно розповідає про його історичне минуле, порушує важливі національні й загальнолюдські проблеми ,спонукає мріяти ,пізнавати великий і складний світ і знаходити своє місце в ньому.

Досконале знання української мови як державної, високий рівень культури усного й писемного мовлення є свідченням високого особистісного розвитку молодого громадянина України, майбутнього молодшого спеціаліста.

Вивчення української мови в закладах освіти, що здійснюють підготовку молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти, спрямоване на  підвищення рівня грамотності студентів, удосконалення їхньої культури мовлення в цілому, формування мовних і мовленнєвих компетентностей, становлення активної громадянської позиції, розвиток пізнавальних і творчих здібностей, кращих людських якостей, стимулювання ініціативності, здатності аналізувати свої дії, приймати самостійні рішення.

Навчання української мови в системі профільної освіти посідає особливе місце  з огляду на універсальну необхідність  належного володіння нею всіма студентами незалежно  від їх майбутньої спеціалізації.Адже досконале володіння рідною мовою , яка водночас є державною ,високий рівень мовленнєвої культури - невід'ємні якості людини освіченої і культурної незалежно від обраного нею фаху.

Мова – один з основних засобів професійної підготовки майбутніх фахівців. Вона сприяє формуванню та розвитку особистості людини, її інтелекту, волі, почуттів; мова єднає покоління, зберігає духовне єство народу, національне світобачення, формує культуру нації. Актуальність вивчення мови стає очевиднішою тепер, після здобуття Україною незалежності, надання українській мові конституційного статусу державної.

  Сучасні інженерні та науково-технічні працівники повинні вправно володіти мовними засобами, характерними для наукового та офіційно-ділового стилів – основи професійного спілкування.

Предметом вивчення   практичного   курсу „(Українська   мова за професійним спрямуванням)” є сучасна українська літературна мова професійної сфери.

Мета: формування високого рівня комунікативної культури у сфері професійного спілкування в його усній і писемній формах.

Основні завдання:

-   формувати правильне розуміння ролі державної мови в професійній діяльності;

-   удосконалювати в майбутніх спеціалістів уміння та навички вільного володіння українською літературною мовою в професійній сфері;

-   збагатити запас фахової термінології;

-  розвивати вміння створювати, перекладати й редагувати тексти філологічного спрямування;

-   виробити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм, правил мовного етикету;

-   розвивати здатність до врегулювання ділових стосунків у державно- правовій і професійній сферах життя засобами української мови.

Дисципліна «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є однією з базових для формування професійної компетенції студентів, оскільки мова виступає одним з основних інструментів професійної діяльності сучасного фахівця. Сьогодні висококваліфікований фахівець будь-якої галузі повинен мати високу загальну й мовну культуру, уміти спілкуватися з людьми, висловлюватися точно, логічно й виразно, досконало володіти фаховою термінологією, що можливо тільки за умови глибокого вивчення рідної мови, свідомого ставлення до повсякденної мовної практики. Засвоєні знання та уміння з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є основою для ефективного сприйняття відомостей з інших галузей знань, розвитку абстрактного мислення, реалізації творчого потенціалу майбутніх фахівців. Метою викладання дисципліни є формування лінгвістичної та комунікативної компетенції студента відповідно до напряму його майбутньої професійної діяльності. Мета дисципліни визначається необхідністю підготувати фахівця – гармонійно розвинену особистість, здатну ефективно вирішувати професійні завдання за допомогою набутих лінгвістичних знань і комунікативних навичок. Дисципліна знайомить здобувачів освіти з основними видами документів та правилами їх оформлення.

Вивчення української мови у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації – це узагальнення, удосконалення вивченого матеріалу у відповідності до шкільної навчальної програми. Крім цього окремі теми доповнюються контрольними питаннями щодо модульного контролю. Теоретичний та практичний матеріал з української мови доповнюється темами зв’язного мовлення, вивченням ділових паперів та культури ділового спілкування.

There are many reasons to learn English, but because it is one of the most difficult languages to learn it is important to focus on exactly why it is you want to learn English. Here we will look at ten great reasons why English is so important. 

  1. English is the most commonly used language among foreign language speakers. Throughout the world, when people with different languages come together they commonly use English to communicate.
  2. Why learn English when it is so difficult? Well, knowing English will make you bilingual and more employable in every country in the world.
  3. Despite China, the United States is still a leader in technical innovation and economic development. English is used in the United States and in each of these fields.
  4. English is commonly spoken throughout much of the world due to Great Britian’s expansion during the colonial age. People in Australia, New Zealand, Canada, parts of Africa, India, and many smaller island nations speak English. English is the commonly adopted second language in Germany, Norway, Sweden, Denmark and the Netherlands. Speaking English opens these countries and cultures up to you.
  5. Another reason why English is so important is that it is the language of science. To excel in science you need to know English.
  6. English is based on an alphabet  and, compared to Chinese, it can be learned fairly quickly.
  7. English is also the language of the Film Industry and English means you no longer have to rely on subtitles.
  8. In the United States, speaking English immediately opens up opportunities regardless of your ethnicity, color, or background.
  9. Learn English and you can then teach your children English - or if they are already learning, you can now communicate with them in English.
  10. English speakers in the United States earn more money than non-English speakers. Learning English will open your job prospects and increase your standard of living.

Дисципліна "Іноземна мова" (за професійним спрямуванням) пов'язана з культурологією, соціологією, українською мовою та літературою, діловою українською мовою, релігієзнавством, історією України та світу, зарубіжною літературою та дисциплінами  за обраним фахом. Значна роль приділяється читанню, яке входить до сфери комунікативної діяльності людини. У сучасному суспільстві саме читання є основним джерелом отримання інформації з книжок, журналів, інтернету, рекламних матеріалів. Читання фахової літератури іноземною мовою, заповнення документів, спілкування в професійній сфері - ознаки чіткої професійної спрямованості в навчанні іноземній мові та є практичними сферами її застосування.

Докорінне реформування системи освіти зумовлене розширенням і зміцненням міжнародних звя'зків, стрімким зростанням науково-технічного прогресу, забезпеченням можливостей ознайомлення зі світовою культурою, поглибленням ділових і особистих контактів. У цьому аспекті оволодіння іноземною мовою є необхідною складовою підготовки майбутнього спеціаліста агропромислового виробництва.

Викладання курсу "Іноземна мова" (за професійним спрямуванням) є комунікативно-зорієнтованим та професійно-спрямованим і має своєю метою вивчення лінгвокраїнознавчих реалій країни, мова якої вивчається; розвиток комунікативних навичок і навичок ділового спілкування в сфері ділових контактів із зарубіжними партнерами; формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного спілкування в усній і письмових формах; розуміння та переклад іншомовних джерел; ведення ділової документації, розвиток навичок анотування та реферування.