Сторінка:  1  2  3  ()

       Мета дисципліни- отримання студентами комплексу знань з теорії, конструкції, технічного обслуговування тракторів і автомобілів сільськогосподарського призначення.

 

      Основні завдання вивчення дисципліни засвоїти конструктивні особливості тракторів і автомобілів сільськогосподарського призначення  та основні положення теорії трактора і автомобіля.

  

   Мета дисципліни- надати студентам необхідні теоретичні знання та практичні навички формування у студентів об’єму знань із паливних, мастильних та інших експлуатаційних матеріалів, використання і їх експлуатація та економія паливно- енергетичних ресурсів.

 

   Основні завдання вивчення дисципліни полягають у засвоєнні студентом правил безпеки під час користування паливно- мастильними матеріалами, вивчення та застосування студентами основних показників якості палива та мастила.  

Основні завдання практики - ознайомити студентів і майбутньою професійною діяльністю техніка-механіка на виробництві, з виробничими процесами, засобами механізації та структурою управління сільськогосподарським підприємством, прищепити студен­там повагу до обраної професії.

Після проходження практики студент повинен чітко усвідомлювати своє місце і роль як молодшого спеціаліста в структурі управління сільськогосподарським виробництвом та мати уявлення про засоби механізації виробничих процесів.

Сучасний світ неможливо уявити без автомобіля. Автомобіль виконує різноманітні функції: економія часу, перевезення вантажу, зручність під час подорожування, отримання задоволення від їзди за кермом та інше. Саме для отримання необхідних знань та навичок водіння автомобіля та для знання правил дорожнього руху існує дана дисципліна. Завдяки курсу Ви навчитеся:

• проводити технічне обслуговування автомобіля;

• вміло керувати вантажним та легковим автомобілями;

• правильно оформляти шляхові документи;

• знати правила дорожнього руху;

• надавати першу медичну допомогу потерпілим.

     Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» займає провідне місце у структурно-логічній схемі підготовки фахівця за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст», «бакалавр», оскільки є дисципліною, що використовує досягнення та методи фундаментальних та прикладних наук з філософії, біології, фізики, хімії, соціології, психології, екології, економіки, менеджменту тощо і дозволяє випускнику вирішувати професійні завдання за певною спеціальністю з урахуванням ризику виникнення внутрішніх і зовнішніх небезпек, що спричиняють надзвичайні ситуації та їхніх негативних наслідків.

      Мета вивчення дисципліни полягає у набутті студентом компетенцій, знань, умінь і навичок для здійснення професійної діяльності за спеціальністю з урахуванням ризику виникнення техногенних аварій й природних небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації та привести до несприятливих наслідків на об’єктах господарювання, а також формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку.

      Завдання вивчення дисципліни передбачає опанування знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання з обов’язковим урахуванням галузевих вимог щодо забезпечення безпеки персоналу та захисту населення в небезпечних та надзвичайних ситуаціях і формування  мотивації щодо посилення особистої відповідальності за забезпечення гарантованого рівня безпеки функціонування об’єктів галузі, матеріальних та культурних цінностей в межах науково-обґрунтованих критеріїв прийнятного ризику.

    Засвоївши дисципліну «Безпека життєдіяльності» майбутні бакалаври (молодші спеціалісти) повинні володіти сукупністю загальнокультурних та професійних компетенцій з питань безпеки життєдіяльності у відповідних напрямах підготовки для вирішення професійних завдань, пов’язаних із гарантуванням збереження життя та здоров’я персоналу ОГ в умовах небезпечних і надзвичайних ситуацій. В результаті вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності» бакалаври (молодші спеціалісти) у відповідних напрямах підготовки повинні мати такі головні загальнокультурні та професійні компетенції.

         Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

         Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності

Основна мета практики - навчити студентів вирішувати типові
виробничі завдання, що можуть виникнути під час організації роботи
сільськогосподарської техніки та її експлуатації.

Під час практики студенти вирішують питання планування
роботи машинно-тракторного парку,

       У результаті  проходження практики студенти повинні вміти експлуатувати машинно-тракторний парк та планувати його роботу,
визначати загальну потребу в паливно-мастильних матеріалах,
визначати терміни проведення технічного обслуговування і ремонту
машин, аналізувати використання машинно-тракторного парку.

Звіт відправляємо на електронну пошту anna-kr76@ukr.net

        Мета навчальної практики "Машиновикористання в землеробстві" забезпечити здобуття здобувачами освіти знань з призначення, будови, технологічного процесу роботи та регулювання на задані умови роботи обладнання для механізації виробничих процесів у рослинництві. 

       Мета навчальної практики "Механізація тваринництва" забезпечити здобуття студентами знань з призначення, будови, технологічного процесу та регулювання на задані умови роботи обладнання для механізації тваринництва.

Метою вивчення навчальної дисципліни “Вступ до спеціальності” є надання студентам теоретичних знань із питань законодавства  України в галузі освіти, ознайомлення з галузями фахового використання техніків-механіків в сільськогосподарському виробництві та основами навчання ефективним навичкам самостійної розумової праці.

Мета вивчення дисципліни полягає в знанні будови, теорії процесу і експлуатації елементів об'ємного гідроприводу та об'ємних гідроприводів в цілому.

Метою дисципліни "Експлуатація машин і обладнання" є вивчення наукових основ інженерного забезпечення, ефективного використання техніки та її працездатності, а також технологічних вимог з метою одержання запланованих кінцевих результатів виробництва сільськогосподарської продукції у конкретних природно-виробничих умовах і зонах України.

В результаті вивчення дисципліни здобувачі освіти отримують знання та набувають навичок з комплексної механізації аграрного виробництва, ефективного використання ресурсів, керування виробничими процесами, проектування експлуатаційного і технологічного регламентів із врахуванням умов конкретного господарства.

Електронна почта викладача - vitaliy.petrovskiy.2017@ukr.net

Метою дисципліни "Експлуатація машин і обладнання" є вивчення наукових основ інженерного забезпечення, ефективного використання техніки та її працездатності, а також технологічних вимог з метою одержання запланованих кінцевих результатів виробництва сільськогосподарської продукції у конкретних природно-виробничих умовах і зонах України.

В результаті вивчення дисципліни студенти отримують знання та набувають навичок з комплексної механізації аграрного виробництва, ефективного використання ресурсів, керування виробничими процесами, проектування експлуатаційного і технологічного регламентів із врахуванням умов конкретного господарства.

           Завданням навчальної практики «Комплексна зі спеціальних дисциплін»  є формування практичних, професійних навичок і закріплення, розширення та систематизація знань, одержаних при вивченні спеціальних дисциплін.

         За час проведення даної навчальної практики студенти здобувають практичні навики  по виконанню операцій обслуговування і технологічного налаштування очисника вороху ОВС-25, машин для підготовки посівного матеріалу ПЕКТУС і Сепаратор САД, навантажувача ЗМ і ЗП та рухомої циклічної сушарки.

 

 

Завданням навчальної практики «Комплексна із спеціальних дисциплін»  є формування практичних, професійних навичок із спеціальності, закріплення, розширення і систематизація знань, одержаних при вивченні спеціальних дисциплін. За час проведення даної навчальної практики студент повинен оволодіти: вміннями і навичками ремонту, складання, регулювання і випробування на стендах і на шасі складних агрегатів і вузлів сільськогосподарських машин, тракторів.

Мета практики - підготувати здобувача освіти до продуктивної праці за фахом, що забезпечує створення матеріальних цінностей. Підготовка здобувача освіти до праці відбувається у процесі практичного навчання і передбачає закріплення та поглиблення знань, одержаних у процесі теоретичного навчання.

           Мета практики- надати студентам необхідні практичні навички на основі отриманих ними теоретичних знань з спеціальних дисциплін.

Метою парактики э закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.

 

Метою практики є формування та розвиток у студентів професійних умінь приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці їх майбутньої спеціальності

Забезпечити здобувачів знань необхідним матеріалом для дистанційного вичення дисципліни. Вивчення будови, технологічного процесу роботи , застосування машин і обладнання  в с-г господарстві.

  ДЛЯ ДЕННОЇ І ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ. ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Забезпечити здобувачів знань необхідним матеріалом для дистанційного вивчення дисципліни. Розгляд будови, технологічного процесу роботи, особливості використання, догляду за машинами та обладнанням, умовами їх використання.

Сторінка:  1  2  3  ()